Perfil del Contractant

CONTRACTACIÓ VALER

La contractació de la Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència està subjecta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014.

INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

Procediment de Licitació de Serveis

Licitació de Serveis Obert

Licitació de Serveis Obert Simplificat

Procediment de Licitació de Subministraments

Licitació de Subministraments Obert

Licitació de Subministraments Obert Simplificat

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Plataforma de Contractació del Sector Públic

CONTRACTES

Registre de Contractes

FACe

DADES ESTADÍSTIQUES