En l’actualitat, Mónica Vázquez Moreno ostenta la Gerència de ValER, nomenada pel Patronat de la Fundació el 29 de desembre de 2022. Les funcions de la persona que ocupe la Gerència, entre altres, són:

Dirigir la gestió econòmica, administrativa i gestionar, d’acord amb les directrius que marque el Patronat, els recursos humans de la Fundació.