En l’actualitat, Juan José Querol Ballester exerceix la gerència de ValER. Les funcions de la persona que ocupe la Gerència, entre altres, són:

Dirigir la gestió econòmica, administrativa i gestionar, d’acord amb les directrius que marque el Patronat, els recursos humans de la Fundació.