Marc Legal

El juliol de 2021, la Generalitat Valenciana crea la Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència (ValER), que es constitueix com una fundació del sector públic instrumental de la Generalitat, sense ànim de lucre, en el marc del que preveu la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de fundacions de la Comunitat Valenciana, amb la tutela del protectorat que exerceix la Generalitat. L’objectiu de ValER és contribuir a l’impuls, la promoció i el desenvolupament de la investigació i del coneixement científic, humanístic i tecnològic, i facilitar la progressiva consolidació del col·lectiu del personal investigador i científic arrelat a la Comunitat Valenciana.

ValER, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, una vegada inscrita la corresponent escriptura pública de constitució en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, el dia 22 de setembre de 2021, queda adscrita a la conselleria competent en matèria de política científica.

Per mitjà de l’Acord del Consell de 9 de juliol de 2021, s’aproven els seus estatuts (DOGV núm. 9210 de 08.11.2021) amb l’objectiu de dotar ValER d’una estructura de funcionament i organització flexible i autònoma per al compliment dels seus fins.